Skip to main content

Kaivos luo kestävää hyvinvointia koko alueelle

Sotkamon kunta on omassa strategiassaan linjannut kärkiteemoiksi kasvavan elinvoiman, asukkaidensa hyvinvoinnin sekä resurssien järkevän käytön. Jokaista edellä mainittua tavoitetta tukevat kuntamme ”viiden vahvan ämmän” eli matkailun, malmien, maa- ja metsätalouden sekä marjojen hyödyntäminen. Poimin näistä nyt lähempään tarkasteluun malmit. Suomen rikas maaperä ja korkeatasoinen osaaminen nimittäin tarjoavat mahdollisuuden kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, jolla on merkittävä vaikutus alueensa talouteen.

Julkaistu

10. joulukuu 2018

Kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2017 kertasi vaikutusten ketjun näin: ”kaivos tuo alueelle työpaikkoja sekä suoraan että epäsuorasti, kun kaivos, sen työntekijät ja alihankkijat tarvitsevat tuotteita ja palveluita. Yksi työpaikka kaivoksessa tuo 2,5–3,5 muuta työpaikkaa.” Kaivosteollisuuden yritykset työllistävätkin tuhansia suomalaisia ammattilaisia aina luonnontieteilijöistä teknisen koulutuksen ihmisiin ja korkeakoulun käyneistä ammattikouluista valmistuneisiin. Olemme vahvan kaivososaamisen maa.

Sotkamossa kaivosalan ykkönen on tietysti Terrafame Oy, joka on laajentamassa toimintaansa akkukemikaalien, eli nikkelisulfaatin ja kobolttisulfaatin tuottamiseen. Konsulttiyhtiö Ramboll Finland Oy:n aiemman selvityksen mukaan Terrafamen toiminnan merkitys koko maakunnan elinvoimaisuuden kannalta on suuri. Vaikutukset heijastukset myös laajemmalle. Kainuun työllisyysvaikutuksen ovat noin 1 500, ja positiiviset vaikutukset muualle Suomeen ehkä jopa noin 2 800 henkilötyövuotta kaivoksen toimiessa täydellä teholla. Akkukemikaalien tuotanto lisää näitä positiivisia vaikutuksia vielä entisestään.

Optimisista tulevaisuudennäkymistä sekä osaamisen ja resurssien tehokkaasta kokoamisesta yhteen todistaa se, että Terrafamen pääomistaja Suomen Malmijalostus Oy on mukana myös Sotkamo Silverissä, joka aloittaa tuotannon ensi keväänä. Kaivosteollisuus näyttää elävän uutta nousukautta. Kestävästi louhittuja luonnonresursseja tarvitaan muuttuvassa energiataloudessa. Muutoksen vauhdista kertoo paljon se, että ala itse toteaa haasteena olleen erityisesti osaavien työntekijöiden löytämisen.

Osaavan työvoiman saatavuus ei ole ainoa haaste, jota yhteiskunnan on yhdessä teollisuudenalan kanssa tarkasteltava. Kaivosteollisuuteen kytkeytyy edellä kuvatulla tavalla paljon osaamista, joka on alihankintaverkostoina levittäytynyt laajemmalle. Koko tämän infrastruktuurin elinvoimasta huolehtiminen viisaalla elinkeino- ja muulla politiikalla on tärkeää. Verkosto kun ei palvele vain yhtä herraa, vaan tukee suoraan muidenkin teollisuudenalojen kehitystä.

Työ tuo yksilölle toimeentulon ja kunnalle verotuloja. Sotkamo pitää erittäin tärkeänä sitä, että ympäristöä kunnioittavalla tavalla kyetään luomaan kestävää hyvinvointia paljon pörssikvartaalia pidemmällä aikavälillä tarkastellen. Kaivosteollisuuden osaaminen palvelee yhteiskuntaa laajasti perheiden toimeentulosta alueiden hyvinvointiin ja edelleen koko Suomen menestymiseen. Pidetään näistä menestystekijöistä huolta myös tulevaisuudessa.

 

Mika Kilpeläinen

Sotkamon kunnanjohtaja

Julkaistu

10. joulukuu 2018