Teknologinen kehittäminen

 

Suomen Malmijalostus Oy:ssä on teknologiatiimi, jonka tehtävänä on tuoda yhtiön hankkeisiin teknologista erityisosaamista ja antaa teknistä tukea. Tyypillisesti teknologista osaamista tarvitaan silloin, kun yhtiössämme arvioidaan ja kehitetään investointeihin ja uuteen liiketoimintaan tai prosessien kehitykseen liittyviä aloitteita.

Tiimi edistää myös Suomen Malmijalostuksen sijoitusportfoliossa olevien yhtiöiden teollista tehokkuutta ja kilpailukykyä osallistumalla yhtiöiden teknologiseen kehittämiseen. Roolina on tehdä pitkän aikavälin teknisiä analyysejä riskeistä ja mahdollisuuksista sekä nostaa esille uusia, vaihtoehtoisia teknologioita. Portfolioyhtiöt itse huolehtivat operatiivisesta suunnittelusta ja tuotannon tukemisesta.

prioriteettina teollisuuden kilpailukyky

Suomen ja EU:n tasolla teknologiatiimi toimii pitkäjänteisesti teollisuus- ja T&K-yhteisöissä, joiden tavoitteena on edistää teollista uudistumista ja vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä. Tehtävänä on toimia myös ulkopuolisen rahoituksen hakijana T&K-hankkeille, teknologioiden skaalaukselle sekä teollisuusmittakaavan menetelmien käyttöönotolle. 

Teknologinen osaaminen on olennainen osa Suomen Malmijalostuksen aktiivista omistajuutta, eikä vastaavaa tiimiä ole muissa valtion sijoitusyhtiöissä.


Esimerkkejä edistyneen teknologian yhteistyöhankkeiden tavoitteista 
 
 • jätteiden vähentäminen
 • sivutuotteiden talteenotto
 • vesienhallinnan parantaminen
 • prosessien sisäisten kiertojen tehostaminen
 • kiertotalouden edistäminen
 • metallien talteenoton saannon parantaminen
 • kemikaalitehokkuuden parantaminen

Esimerkkejä käynnissä olevista yhteistyöhankkeista
 

EIT RawMaterials

 • Morecovery - Kriittisten alkuaineiden talteenotto sivuvirroista
 • Credit - BPED-konseptin (bipolaariset membraanit) valmiustason nostaminen

Business Finland

 • BATCircle - Kaivosteollisuuden prosessien kehittäminen
 • BATTRACE - Akuissa käytettävien raaka-aineiden alkuperän jäljitettävyyden kehittäminen

H2020

 • Nemo - Raaka-aineita kaivoksen sulfidijätteestä