Skip to main content

Suomen Malmijalostus Oy valmistautuu ympäristövaikutusten arviointiin akkuarvoketjun investoinneista

Suomen Malmijalostus Oy on aloittanut YVA-menettelyn valmistelun kahdesta uudesta tehtaasta, joissa tuotettaisiin litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavaa prekursori- ja katodiaktiivimateriaalia. YVA-menettely käynnistyy talvella 2020, jolloin YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle.

Julkaistu

3. tammikuu 2020

Suomen Malmijalostus Oy valmistelee YVA-menettelyä eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jossa tarkastellaan prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden perustamista Suomeen. Yhtiö jatkaa myös investointeja koskevia neuvotteluita mahdollisten yrityskumppaneiden kanssa. YVA-menettely toteutetaan Suomen Malmijalostus Oy:n kyseisten investointien valmistelemista varten perustaman Finnish Battery Chemicals Oy -tytäryhtiön nimissä.

”Tehdasinvestointeja koskevat neuvottelut ovat edenneet hyvin, ja työskentelemme aktiivisesti niiden päätökseen saamiseksi. Osana investointien suunnittelua olemme käynnistäneet neuvotteluiden rinnalla YVA-ohjelman valmistelun, jotta selvitettävät asiat nousevat esille mahdollisimman aikaisin ja valmistelu voidaan tehdä huolellisesti. Näin voimme myös parhaiten varmistaa sen, että toiminnan vastuullisuuteen liittyvät seikat saadaan arvioitua ja otettua huomioon kattavasti”, kommentoi akkutoimialasta vastaava johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostus Oy:stä.

Ohjelmavaihe viedään läpi kevään aikana

YVA-menettely jakaantuu YVA-lain mukaisesti kahteen vaiheeseen. Ohjelmavaiheessa kerrotaan hankkeen vaihtoehdoista ja hankkeeseen liittyvän ympäristön nykytilasta sekä laaditaan ehdotus siitä, mitä asioita menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit toteutetaan. Ohjelmavaihetta seuraa selostusvaihe, jossa kerrotaan arvioinnin tulokset ja tarkastellaan hankkeen toteutettavuutta.

Prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaita koskeva YVA-menettely käynnistyy talven 2020 aikana, jolloin YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle. Tavoitteena on, että ohjelmavaihe saadaan vietyä päätökseen kevään 2020 aikana. Selostusvaiheeseen etenemisestä ja sen tavoiteaikataulusta päätetään erikseen.

Kokkola, Vaasa, Kotka ja Hamina potentiaalisia sijaintipaikkakuntia

Suomen Malmijalostus Oy on valinnut potentiaaliset tehdaspaikkakunnat YVA-ohjelmavaiheeseen perusteellisen sijaintipaikkatarkastelun pohjalta. Valmistelussa lähdetään siitä, että prekursoritehdas tulisi Kokkolaan, Vaasaan, Kotkaan tai Haminaan ja katodiaktiivimateriaali-tehdas Vaasaan tai Kotkaan. Tehtaiden tuotannon kapasiteettivaihtoehtoja arvioidaan ohjelman valmistelun aikana.

YVA-hankeryhmät kootaan Kokkolassa, Vaasassa, Kotkassa ja Haminassa toimivista hankkeen kannalta keskeisistä sidosryhmistä, ja niiden roolina on tukea tiedonkulkua eri osapuolten välillä. Hankeryhmien ohella myös muut yhteisöt ja henkilöt voivat osallistua menettelyyn jättämällä YVA-ohjelmasta kirjallisia mielipiteitä yhteysviranomaiselle myöhemmin ilmoitettavassa määräajassa. Lisäksi hankkeesta järjestetään yleisötilaisuudet, joista yhteysviranomainen ja Suomen Malmijalostus Oy tiedottavat erikseen mm. verkkosivustoillaan. Ennen YVA-menettelyä hankkeesta on käyty myös keskeisten viranomaisten ja hankkeesta vastaavan yrityksen välinen ennakkoneuvottelu.

Akkuarvoketju tarjoaa mahdollisuuden kehittää teollisuutta

Akkujen sekä niiden tuotannossa tarvittavien materiaalien ja komponenttien kysyntä maailmassa kasvaa sähköajoneuvojen yleistymisen ja uudenlaisten energian varastointitapojen myötä. Euroopan komission esittämän arvion mukaan eurooppalaisen akkuarvoketjun vuotuinen potentiaali voi seuraavan viiden vuoden kuluessa nousta yli 250 miljardiin euroon.

Suomen Malmijalostus Oy:n yhtenä tehtävänä on kehittää kotimaista litiumioniakkujen arvoketjua. Suomessa on jo monia akkuarvoketjun eri vaiheissa toimivia teollisuusyrityksiä ja palveluntuottajia, mutta esimerkiksi arvoketjun ytimeen sijoittuvaa prekursorien ja katodiaktiivimateriaalien korkean teknologian tuotantoa ei vielä ole. Näiden lisäksi Suomen Malmijalostus Oy edistää kennotuotannon sekä akkujen kierrätysteollisuuden perustamista Suomeen.

 

Lisätietoa medialle:
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, p. 040 823 8806, matti.hietanen@mineralsgroup.fi
Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, p. 050 453 6322, vesa.koivisto@mineralsgroup.fi

Lisätietoa termeistä:
Akkuarvoketju ulottuu metallien tuotannosta akkukemikaaleihin, -materiaaleihin, -kennoihin ja -paketteihin. Valmiita litiumioniakkuja käytetään sähköajoneuvoissa, energianvarastoinnissa ja kuluttajatuotteissa. Käytön jälkeen akkuja ja niiden materiaaleja voidaan hyödyntää uusiokäytössä sekä kierrättää teollisuuden raaka-aineiksi.

Prekursorilla tarkoitetaan litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiastetta. Katodiaktiivimateriaali puolestaan on jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa katodin valmistuksessa.

 

Suomen Malmijalostus Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tähtää kotimaisten mineraalien arvon vastuulliseen maksimointiin. Teemme työtä suomalaisten kaivos- ja akkutoimialan yritysten aktiivisena omistajana ja teknologisena kehittäjänä sekä sähköautojen akkujen arvoketjun rakentajana. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

3. tammikuu 2020