Skip to main content

Vastuullisuusohjelma tiivistää Suomen Malmijalostuksen kestävän kehityksen tavoitteet

Yhtiön vastuullisuusohjelmassa vuosille 2020–2024 on kolme teemaa. Tavoitteiden asettamista varten saatiin hyödyllistä tietoa sidosryhmätutkimuksesta.

Julkaistu

15. tammikuu 2020

Suomen Malmijalostus Oy on valmistellut vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2024. Sen mukaan yhtiön tavoitteena on luoda edelläkävijänä vastuullista kasvua kotimaiseen akkuarvoketjuun ja kaivosteollisuuteen. Ohjelma rakentuu kolmelle teemalle, jotka ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vastuullinen arvoketju sekä vastuu ympäristöstä ja ilmastosta.

Vastuullisuusohjelma kattaa suunniteltujen investointien myötä syntyvät uudet, korkean teknologian työpaikat sekä raaka-aineiden jalostusasteen nostamisesta saatavan taloudellisen lisäarvon. Myös arvoketjun ja yhteistyösuhteiden vastuullisuutta lähdetään kehittämään ja toiminnan hyväksyttävyyttä pyritään vahvistamaan sidosryhmätyön ja vuoropuhelun avulla. Omistajan roolissa Suomen Malmijalostus haluaa vaikuttaa siihen, että sen sijoitusportfoliossa olevat yhtiöt tekevät strategisia suunnitelmia ja toimenpiteitä ympäristövaikutusten minimoimiseksi, kiertotalouden edistämiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Erityistehtävänsä mukaisesti valtion ohjauksessa oleva Suomen Malmijalostus toimii suomalaisten kaivosyritysten aktiivisena omistajana ja kaivosalan teknologisena kehittäjänä sekä edistää kotimaisen akkuarvoketjun rakentamista. Toimitusjohtaja Matti Hietasen mukaan perustyö linkittyy vahvasti vastuullisuuteen.

”Sähköautoissa ja uusiutuvan energian varastoinnissa käytettävien akkujen arvoketju on Maailman talousfoorumin mukaan yksi tulevien vuosien merkittävimpiä keinoja torjua ilmastonmuutosta. Me suomalaiset voimme tuoda osaamisemme tähän työhön nostamalla mineraalien jalostusastetta ja kehittämällä litiumioniakkujen kotimaista ja eurooppalaista arvoketjua. Parhaimmillaan kiertotalouteen pohjautuva akkuarvoketju tuo meille uusia korkean teknologian työpaikkoja ja tukee samalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteita”, toteaa Matti Hietanen.

Vastuullisuusohjelman taustatyönä Suomen Malmijalostus toteutti syksyllä 2019 tutkimuksen, jossa se kartoitti sidosryhmien odotuksia. Tutkimustulosten mukaan yhtiön odotetaan toimivan pitkäjänteisenä kaivos- ja akkualan omistajana sekä osallistuvan eurooppalaisen akkuarvoketjun rakentamiseen. Lisäksi yhtiön ja sen sijoitusportfoliossa olevien yhtiöiden odotetaan panostavan luontovaikutusten minimointiin ja liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseen.

”Vastuullisuusohjelman rakentaminen on ollut meille haastava ja mieluisa tehtävä. Tähän työhön sidosryhmien palaute on tarjonnut arvokasta pohjatietoa, joka on auttanut meitä kirkastamaan vastuullisuutta koskevat tavoitteet”, sanoo Hietanen.

Jatkossa tavoitteita koskevasta edistymisestä kerrotaan yhtiön vuosiraportissa. Lisäksi vuoden mittaan viestitään ajankohtaisista vastuullisuusasioista. Ensimmäisenä askeleena käynnistetään kevään 2020 aikana tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals Oy:n nimissä tehtävä ympäristövaikutusten arviointimenettely akkuarvoketjun prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaista.


Suomen Malmijalostus Oy:n vastuullisuusohjelma 2020–2024
Teema 1: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Uusia korkean teknologian työpaikkoja Suomeen.
  • MITTARI: Akkuarvoketjun investointipäätöksillä yli 1 000 uutta työpaikkaa suoraan ja tuhansia välillisesti.
Raaka-aineiden jalostusasteen nostamisesta taloudellista lisäarvoa.
  • MITTARI: Akkuarvoketjun investointipäätöksillä EUR 1,5 miljardia lisää bruttokansantuotetta.
Asiantuntemus käyttöön kaivos- ja akkualan vastuullisuuden kehittämiseksi.
  • MITTARI: Yrityskuvatutkimuksen asiantuntemusta koskevissa tuloksissa myönteinen kehityslinja tai jatkuva hyvä palaute.
Teema 2: Vastuullinen arvoketju
Vastuullista toimintaa läpi arvoketjun ja yhteistyösuhteissa.
  • MITTARI: Suomen Malmijalostus Oy:llä, portfolioyhtiöillä ja pääyhteistyökumppaneilla vastuullisuuden kehittämistavoitteet, ja yritykset sitoutuvat yleisesti hyväksyttyihin julkilausumiin.
Suunnitelmallista sidosryhmätyötä ja vuoropuhelua hyväksyttävyyden vahvistamiseksi.
  • MITTARI: Yrityskuvatutkimuksen sidosryhmätyötä koskevissa tuloksissa myönteinen kehityslinja tai jatkuva hyvä palaute.  
Teema 3: Vastuu ympäristöstä ja ilmastosta
Aloitteita ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.
  • MITTARI: Portfolioyhtiöiden hallitukset hyväksyvät ympäristövaikutuksia ja kiertotaloutta koskevat strategiset kehityssuunnitelmat vuosittain.
Tukea Pariisin ilmastosopimukselle ja hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi 2035 mennessä.
  • MITTARI: Portfolioyhtiöiden hallitukset hyväksyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat strategiset kehityssuunnitelmat vuosittain.
Julkaistu

15. tammikuu 2020