Ulkoisten sidosryhmien rekisteri – tietosuojatiedote

 

Rekisterin nimi

Suomen Malmijalostus Oy:n ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden ulkoisten sidosryhmien rekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Suomen Malmijalostus Oy (Y-tunnus 2674050-9) PL 800, 00101 Helsinki etunimi.sukunimi@mineralsgroup.fi. Rekisterin yhteyshenkilönä toimii Emil Viitala.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteritiedot on kerätty ja säilytetään tiedottamista, yhteydenpitoa sekä tutkimusten toteuttamista varten. Rekisteri sisältää tietoja Suomen Malmijalostus Oy:n kaupallisten kumppaneiden ja tutkimusyhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja sellaisista henkilöistä, joiden tehtävä tai asema kansalaisyhteiskunnassa, elinkeinoelämässä tai julkishallinnossa nähdään Suomen Malmijalostus Oy:n tiedottamisen ja vastuullisuuden kannalta olennaisena tai liittyy muutoin henkilöiden työ- tai luottamustehtäviin. Käsittelyn lainmukaisena perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Sidosryhmät

Suomen Malmijalostus Oy:n ulkoisia sidosryhmiä ovat mm. kaupalliset toimijat, järjestöt, tutkimusorganisaatiot, media ja viranomaiset.

Henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää Suomen Malmijalostus Oy:n sidosryhmien edustajien nimi-, organisaatio- ja sähköpostiosoitetietoja sekä tiedon henkilölle parhaiten soveltuvasta kielestä (suomi/englanti) ja sidosryhmästä.

Henkilötietojen alkuperä

Rekisterin tietosisältö on peräisin julkisilta verkkosivustoilta sekä rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa salassapito- ja tiedonkäsittelyvelvollisuuksiin sitoutuneille yrityskumppaneille, mm. viestintätoimistoille ja tutkimuslaitoksille, jotka hoitavat sidosryhmien teknistä kontaktointia Suomen Malmijalostus Oy:n kanssa sovitulla tavalla.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Suomen Malmijalostus Oy hyödyntää viestintään ja tutkimusten tekemiseen yrityksiä, joiden tietoliikennepalvelimet sijaitsevat EU:n alueella. Suomen Malmijalostus Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään kahden vuoden ajan siltä osin kuin pidemmästä säilytysajasta ei ole säännelty pakottavilla lainsäädöksillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

- saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsitellyt henkilötiedot

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

- vaatia henkilötietojensa poistamista

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Tietoturvallisuuden toteuttaminen

Suomen Malmijalostus Oy sallii tietojen käsittelyn toteuttamisen vain asiasta vastaavalle koulutetulle ja tehtävään opastetulle henkilöstölle. Suomen Malmijalostus Oy:n käyttämät palvelinlaitteet ja tietoliikenneyhteydet on suojattu palomuureilla ja muilla tietoteknisillä ohjelmistoilla sekä laitteilla. Suomen Malmijalostus Oy:n ja palveluntarjoajien tiloissa on kulunvalvonta. Suomen Malmijalostus Oy:n käyttämät tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat ovat sitoutuneet ylläpitämään ja huolehtimaan tietoturvallisuuden korkeasta laadusta ja ajantasaisuudesta.

Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteriä koskeva valitus omassa maassaan toimivalle valvontaviranomaiselle. EU:ssa valituksen voi tehdä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyllä on vakituinen asuinpaikka tai työpaikka, tai jossa tietosuoja-asetuksen mahdollinen rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.