Skip to main content

TIETOSUOJATIEDOTE

REKISTERIN NIMI

Suomen Malmijalostus Oy:n ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden ulkoisten sidosryhmien rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Suomen Malmijalostus Oy (Y-tunnus 2674050-9) PL 800, 00101 Helsinki etunimi.sukunimi@mineralsgroup.fi. Rekisterin yhteyshenkilönä toimii Emil Viitala.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Rekisteritiedot on kerätty ja säilytetään tiedottamista, yhteydenpitoa sekä tutkimusten toteuttamista varten. Rekisteri sisältää tietoja Suomen Malmijalostus Oy:n kaupallisten kumppaneiden ja tutkimusyhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja sellaisista henkilöistä, joiden tehtävä tai asema kansalaisyhteiskunnassa, elinkeinoelämässä tai julkishallinnossa nähdään Suomen Malmijalostus Oy:n tiedottamisen ja vastuullisuuden kannalta olennaisena tai liittyy muutoin henkilöiden työ- tai luottamustehtäviin. Käsittelyn lainmukaisena perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

SIDOSRYHMÄT

Suomen Malmijalostus Oy:n ulkoisia sidosryhmiä ovat mm. kaupalliset toimijat, järjestöt, tutkimusorganisaatiot, media ja viranomaiset.

HENKILÖTIETORYHMÄT

Rekisteri sisältää Suomen Malmijalostus Oy:n sidosryhmien edustajien nimi-, organisaatio- ja sähköpostiosoitetietoja sekä tiedon henkilölle parhaiten soveltuvasta kielestä (suomi/englanti) ja sidosryhmästä.

HENKILÖTIETOJEN ALKUPERÄ

Rekisterin tietosisältö on peräisin julkisilta verkkosivustoilta sekä rekisteröidyiltä itseltään.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Henkilötietoja voidaan luovuttaa salassapito- ja tiedonkäsittelyvelvollisuuksiin sitoutuneille yrityskumppaneille, mm. viestintätoimistoille ja tutkimuslaitoksille, jotka hoitavat sidosryhmien teknistä kontaktointia Suomen Malmijalostus Oy:n kanssa sovitulla tavalla.

TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN

Suomen Malmijalostus Oy hyödyntää viestintään ja tutkimusten tekemiseen yrityksiä, joiden tietoliikennepalvelimet sijaitsevat EU:n alueella. Suomen Malmijalostus Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Henkilötietoja säilytetään kahden vuoden ajan siltä osin kuin pidemmästä säilytysajasta ei ole säännelty pakottavilla lainsäädöksillä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsitellyt henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojensa poistamista
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

TIETOTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMINEN

Suomen Malmijalostus Oy sallii tietojen käsittelyn toteuttamisen vain asiasta vastaavalle koulutetulle ja tehtävään opastetulle henkilöstölle. Suomen Malmijalostus Oy:n käyttämät palvelinlaitteet ja tietoliikenneyhteydet on suojattu palomuureilla ja muilla tietoteknisillä ohjelmistoilla sekä laitteilla. Suomen Malmijalostus Oy:n ja palveluntarjoajien tiloissa on kulunvalvonta. Suomen Malmijalostus Oy:n käyttämät tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat ovat sitoutuneet ylläpitämään ja huolehtimaan tietoturvallisuuden korkeasta laadusta ja ajantasaisuudesta.

VALVONTAVIRANOMAINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteriä koskeva valitus omassa maassaan toimivalle valvontaviranomaiselle. EU:ssa valituksen voi tehdä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyllä on vakituinen asuinpaikka tai työpaikka, tai jossa tietosuoja-asetuksen mahdollinen rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.