Skip to main content

Kannamme vastuuta ilmastosta ja ympäristöstä

strategiamme ytimessä on kehittää eurooppalaista ja suomalaista akkutuotannon arvoketjua, joka on välttämätön liikenteen sähköistämisessä. Kun autoilussa siirrytään polttomoottoriautoista sähköautoihin, pienenevät liikenteen hiilidioksidipäästöt.

Osana liikenteen murrosta täytyy sähköautoissa käytettävien litiumioniakkujen tuotannon ympäristövaikutukset minimoida arvoketjun kaikissa vaiheissa. Meille tämä tarkoittaa mm. metallien talteenoton ja kemikaalitehokkuuden parantamista, tuotantoprosessien sisäisten kiertojen tehostamista, vesienkäsittelyn kehittämistä sekä jätteiden vähentämistä.

Vesienkäsittelyn kehittäminen fokuksessa

Annamme oman työpanoksemme siihen, että kaivos- ja akkuteollisuudesta saadaan mahdollisimman kestävää, ja edistämme näin alan arvonluontia. Tuomme portfolioyhtiöidemme saataville uutta teknologiaa ja jatkamme olemassa olevien teknologioiden kehittämistä. Tämän rinnalla teemme omaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Ajankohtaisia aiheita meille ovat sulfaattipitoisten vesien käsittely sekä mineraalien alkuperän jäljitettävyys ja mahdollisuus liittää tuotettuihin mineraaleihin ympäristöön sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin tekijöihin liittyvää tietoa. Näissä asioissa teemme laajaa yhteistyötä toisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Portfolioyhtiöidemme vastuulla on suunnitella ympäristövaikutusten minimointia ja kiertotaloutta käsittelevät strategiset suunnitelmat ja tuoda ne yhtiöiden hallitusten hyväksyttäviksi. Sen jälkeen voimme omalla asiantuntemuksellamme tukea portfolioyhtiöitämme tavoitteiden saavuttamisessa.

Natriumsulfaatin käsittelyn kehitystyö