Skip to main content

Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella

Suomen Malmijalostus Oy on osakeyhtiö, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista

Hallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä

Suomen Malmijalostuksen hallitus huolehtii yhtiömme hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi se vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus vastaa myös yhtiön strategisesta kehittämisestä ja sen liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista.

Hallitukseemme kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä, ja se noudattaa toiminnassaan työjärjestystä, johon on kirjattu hallituksen ja sen valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksellamme on tarkastus-, vastuullisuus- sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnat.

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa

Yhtiömme operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja osakeyhtiölain ja muiden säädösten sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista, nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Tukenaan toimitusjohtajalla on johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä sekä valmistella hallituksen käsiteltäviksi kuuluvia asioita. Tällä hetkellä johtoryhmäämme kuuluu kuusi henkilöä toimitusjohtajan lisäksi.

Suomen Malmijalostus Oy:n ohjausjärjestelmä